Rabu, 18 April 2012

KATA GANTI  NAMA DIRI

KETERANGAN:

Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang.
Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian :

1.   Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku, saya, hamba, patik, beta, kami,
      kita.
2.   Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu, awak, engkau, anda, saudari,
      saudara.
3.   Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia, beliau, baginda, mereka.


 

LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI

Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1.“Ampun__________, bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada Sultan Mahmud Shah.
A  beta…hamba                      C  yang mulia…beta
B  baginda…hamba                D  tuanku…patik

2._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________,” kata ketua pasukan kepada sahabatnya.
A  awak… mereka                  C  Kita … mereka
B  Anda … aku                       D  Awak … saya

3.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi,” kata Ali kepada kawan-kawannya.
A  awak … mereka                 C  aku …  kita
B  engkau …  beliau               D  kita … dia

4. “Ampun _______, apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah Bendahara Tun Perak
A  baginda … tuanku … hamba         C  tuanku … beta … patik
B  beta …  baginda … hamba                        D  tuanku … tuanku … patik

5. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini.
A  Kami … awak                    C  Mereka … beliau
B  Beta … dia                         D  Mu … kami

6. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari,” kata Adnan kepada budak-budak itu.
A  anda … dia                                    C  kita … beliau
B  kamu … ku                         D  awak … saya

7. Pen ini________hadiahkan kepada__________,” kata Ani kepada Ayu.
A  nya … awak                       C  aku … kami
B  kita … anda                        D  ku … mu

8. Amin bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya.
A  Mereka                               C  Kami
B  Dia                                     D  Engkau

9. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha.
A  kami                                   C  mereka
B  awak                                   D  kamu

10. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.
A  kita                                     C  mereka
B  awak                                   D  kami


11. Sultan Muzaffar telah mangkat. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.
A  beliau                                  C  dia
B  baginda                               D  nya

12.“________ yang melakukan kesalahan, bukan saya,” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah Hong.
A  Saya                                   C  Dia
B  Kami                                   D  Mereka

13. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.
A  Baginda                              C  Beta           
B  Aku                                                D  Hamba

14. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. _________ ingin belajar dalam suasana yang ceria.
A  Mereka                               C  Kita
B  Kalian                                 D  Kamu

15.“________ telah dirompak oleh  ________,” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri.
A  Hamba, dia                         C  Kami, mereka
B  Kita,  nya                            D  Saya, dia

16.Sami ialah anak angkat Encik Siva. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu.
A  kami                                   C  kita
B  mereka                                D  nya

17. Ayah Amin sakit. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.
A  nya                                     C  mereka
B  dia                                      D  beliau

18.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu.
A  ia                                        C  nya
B  kami                                    D  dia

19.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk kampung.
A  kita                                     C  saudara
B  kami                                    D  ianya

20.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.
A  dia                                      C  kalian
B  baginda                               D  beliau

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...