Isnin, 16 April 2012

Hari ini cikgu lya akan berkongsi petua  untuk menjawab soalan pemahaman .Isi kandungan yang cikgu Lya berikan ini akan membantu murid-murid memastikan mereka menguasai tajuk-tajuk yang akan diuji.

Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR.     
     1   Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T).

 1. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab.
 3.Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman.
                     
A. Morfologi

i. Bentuk kata
§  kata tunggal
§  kata terbitan
§  kata majmuk
§  kata ganda

* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:
§  pengimbuhan
§  penggandaan
§  pemajmukan
   
ii. Golongan kata
§  kata nama
§  kata kerja
§  kata adjektif
§  kata tugas

B. Sintaksis

Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang
sesuai.

Ayat soalan
Ayat jawapan
Ayat sama maksud
Ayat aktif / Ayat pasif
Struktur ayat
Cakap ajuk / pindah
Ayat yang betul
Ketepatan kata
Kesalahan tatabahasa dalam ayat

 C. Peribahasa                     

Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau
penulisan.
                            
D. Sistem ejaan

Perkara yang diberi penekanan ialah :
                                                    
i.      Kata asli Bahasa Melayu
ii.    Ejaan kata pinjaman
iii.   Ejaan kata dasar dan kata terbitan

 1. Baca setiap soalan dengan teliti.

 1. Untuk soalan bergambar, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan.

 1. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan.  Jenis soalan ialah;
  1. Aneka pilihan mudah. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik.
                                          i.    Empat opsyen jawapan A, B,c dan D
  1. Aneka pilihan kompleks. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang  betul atau  terbaik.
                                          i.    Empat pilihan jawapan bernombor roman
                                        ii.    Empat opsyen jawapan A, B,C dan D


 1. Kata tugas dalam soalan.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
Perkataan seerti bagi
Perkataan berlawan bagi
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.
Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
Pilih ayat yang betul.

 1. Jawab soalan yang mudah dahulu.
 
Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR

 1. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal.

 1. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami.

 1. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti.

 1. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks.

 1. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan.

 1. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan.

 1. Kata tugas dalam soalan. Kata tugas (jenis-jenis  kata tanya) Membayangkan kerencaman  (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Contoh kata tugas:

Bil
Kata Tugas
Respons yang Diharapkan
1
Apakah
Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik
2
Siapakah
Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu
3
Bilakah
Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa
4
Di manakah
Menyatakan tempat, kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa
5
Bagaimanakah
Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian
6
Mengapakah
Memberi sebab
7
Berapakah
Menyatakan kuantiti
8
Manakah
Menyatakan pilihan
9
Tuliskan
Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan
10
Nyatakan
Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan
11
Ulaskan
Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik
12
Pilih
Membuat pilihan jawapan
13
Isikan
Memasukkan jawapan yang sesuai
14
Bezakan
Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara
15
Bincangkan
Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek
16
Catatkan
Merakam sesuatu maklumat

 1. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar, lawan, seerti dan sebagainya.

 1. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata, maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan.

 1. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, carilah jawapan yang paling tepat dan logik.

 1. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema, isi-isi penting dan tajuk, anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...